QtCommander

menadżer plików

Dostępne operacje na plikach

QtCommander udostępnia następujące operacje na plikach:

Listowanie katalogów i archiwów

W momencie uruchomienia programu automatycznie jest wywoływana ta operacja. W zależności od bieżącej wartości ścieżki, następuje wstawienia na listę każdego z paneli elementów opisujących kolejne pliki w katalogu, lub w archiwum. W przypadku ścieżki wskazującej na zdalny host, np. FTP, następuje próba połączeńnia się z nim, a po jej udanym zakończeniu elementy są wstawiane na listę. Gdy kursor na liście w panelu stoi na elemencie katalogu to każde wciśnięcie klawisza Enter/Return/F3, podwójne kliknięcie, wybranie opcji "Open" w menu podręcznym, spowoduje próbę zmiany bieżącego katalogu na ten wybrany. Podobnie będzie się dziać w momencie wybrania ścieżki z historii lub po wpisaniu nowej w widoku ścieżki i zatwierdzeniu jej Enterem lub wpisaniu na jej końcu znaku "/" (ang. slash).

Operacja ta działa we wszystkich obsługiwanych systemach plików, tj. w lokalnym, zdalnym (FTP), archiwum.

Kopiowanie

Wywołuje je (domyślnie) klawisz F5 lub przycisk z dolnego paska, dostępna jest również opcja w menu podręcznym. Operacja wykonywana jest w dwóch etapach. Na początku pokazywany jest dialog z linijką edycją, gdzie użytkownika wskazuje miejsce przeznaczenia (domyślnie jest to ścieżka do katalogu otwartego w panelu obok) oraz ma możliwość ustawia sposobu kopiowania plików. Mianowicie czy mają być zachowywane atrybuty plików (domyślnie tak) oraz czy automatycznie nadpisywać plik (domyślnie nie), jeśli docelowy ma taką samą nazwę. Drugi etap to właściwa operacja kopiowania, podczas której pokazywany jest tzw. dialog postępu. Jak nazwa wskazuje udostępnia on informacje na temat kopiowania. Są to następujące rzeczy: postęp lokalny (w procentach, dla aktualnie kopiowanego pliku), postęp globalny (w procentach, np. dla całego katalogu), ilość skopiowanych plików w stosunku do wszystkich (np. w kopiowanym katalogu), ilość skopiowanych katalogów w stosunku do wszystkich, czas trwania operacji, prędkość transferu (bajty na sekundę) oraz szacowany czas trwania operacji. Przy czym ostatnie dwie informacje są pokazywane tylko wtedy, gdy operacja trwa powyżej 1 sekundy. Użytkownik ma możliwość przerwania kopiowania za pomocą przycisku "Anuluj" (lub zamknięcia dialogu), może również zaznaczyć, aby dialog ten był automatycznie chowany po zakończeniu operacji. Jeżeli na pierwszym dialogu nie zostanie zaznaczone nadpisywanie, wtedy przy pojawieniu się kolizji plików (źródłowy i docelowy mają tę samą nazwę), pokazany zostanie dialog z pytaniem o to czy go (plik docelowy) nadpisać. Dostępne są tutaj następujące opcje: "Tak", "Nie", "Jeśli różny rozmiar", "Zmień nazwę", "Wszystkie", "Uaktualnij wszystkie", "Bez nadpisywania", "Anuluj". Operacja wykonywana jest w tzw. "tle", to znaczy że nie jest wtedy blokowany interfejs użytkownika. Nie jest też blokowane główne okno aplikacji, to znaczy że użytkownik może zminimalizować dialog postępu i zająć się innymi rzeczami. Po zakończeniu operacji uaktualniana jest lista w panelu obok (jeśli do otwartego tam katalogu wykonywane było kopiowanie). Operacje wspierają lokalny i zdalny (FTP) system plików, archiwa jeszcze jej nie obsługują. Przy czym w FTP nie można kopiować katalogów.

Przenoszenie

Operację tę wywołuje (domyślnie) klawisz F6 lub przycisk z dolnego paska. Tak jak kopiowanie wykonywana jest w dwóch etapach. Wszystko wygląda tak samo jak przy operacji kopiowania, z tym że po zakończeniu przenoszenia elementy na bieżącej liście są usuwana a w panelu obok wstawiane (jeśli do otwartego tam katalogu wykonywane było przenoszenie). Operacje wspiera tylko lokalny i zdalny (FTP) system plików, przy czym w FTP nie można przenosić katalogów.

Usuwanie plików i katalogów (także wewnątrz archiwów)

Można je wykonać przy użyciu klawisza (domyślnie) F8, Delete lub za pośrednictwem przycisku z dolnego paska, dostępna jest również opcja w menu podręcznym. Usuwanie może być wykonywane jako rzeczywista operacja wymazywania plików i katalogów, ale również w bezpiecznej formie, tj. poprzez przeniesienie wybranych elementów do katalogu kosza. Tryb pracy usuwania ustawić można w dialogu konfiguracyjnym aplikacji. Domyślnie przed tą operacją program pyta o potwierdzenie usuwania, jeśli wśród elementów znajdzie się katalog, wtedy następuje sprawdzenie czy pusty, jeżeli nie to program znów pyta użytkownika - czy usunąć go rekurencyjnie. Po potwierdzeniu następuje próba usunięcia wybranych elementów. W trakcie usuwania pokazywany jest postęp operacji. Na dialogu widnieją następujące informacje: całkowity postęp (w procentach), stosunek usuniętych plików do wszystkich, stosunek usuniętych katalogów do wszystkich oraz czas trwania operacji. Jeśli usuwanie zakończy się pomyślnie, wtedy elementy są usuwane z listy. Operacja jest wspierana w systemach plików lokalnym i zdalnym (FTP), przy czym w tym drugim nie można usunąć pełnych katalogów.

Tworzenie i edycja linków

Link lub ich grupę (gdy zaznaczonych jest więcej niż jeden element) można utworzyć używając skrótu klawiszowego (domyślnie) Ctrl+L, przy pomocy przycisku z dolnego paska, dostępna jest także opcja w menu podręcznym. Na wstępnym dialogu należy wskazać ścieżkę docelową (domyślnie wskazuje ona na katalog z panelu obok). Można tu także zaznaczyć czy mają być tworzone tzw. twarde linki (domyślnie nie), oraz czy należy automatycznie nadpisywać pliki docelowe (domyślnie nie). Po zatwierdzeniu operacji następuje próba utworzenia linków, jeśli zakończy się sukcesem uaktualniana jest lista w panelu (jeśli do otwartego tam katalogu tworzone były linki). Edycji linka można dokonać na dwa sposoby, otóż poprzez skrót klawiszowy (domyślnie) Ctrl+M oraz poprzez opcję w menu kontekstowym. Pokazywany jest wtedy dialog z linijką edycyjną zainicjowaną bieżącą ścieżką linku, gdzie można ją zmodyfikować lub podać nową. Po zatwierdzeniu edycji, jeśli nie pojawią się żadne błędy uaktualniany jest na liście rozmiar linku. Obydwie operacje te dostępne są tylko w obrębie lokalnego systemu plików.

Tworzenie katalogów

Tę podstawową czynność wykonać można przy użyciu klawisza (domyślnie) F7, lub poprzez przycisk z dolnego paska. Po wywołaniu operacji pokazywany jest dialog z linijką edycyjną (z listą ostatnio utworzonych katalogów), gdzie można podać nazwę nowego katalogu. Jeśli użytkownik poda kilka nazw rozdzielonych znakiem slash ('/'), wtedy nastąpi próba utworzenia wymienionej struktury. Po potwierdzeniu operacji, jeśli zostanie zakończona bezbłędnie uaktualniana jest lista. Tworzenie katalogów dostępne jest w systemach plików: lokalnym i zdalnym (FTP).

Zmiana nazwy

Można jej dokonać na dwa sposoby. Pierwszy - za pomocą operacji przenoszenia (wywoływanej poprzez klawisz F6), drugi natomiast to użycie tzw. szybkiej zmiany atrybutu (wywołanie poprzez Shift+F6). Pokazywana jest wtedy linijka edycyjna na pozycji nazwy bieżącego pliku, gdzie można wpisać lub zmodyfikować starą nazwę. Po wciśnięciu klawisza Enter następuje próba właściwej zmiany nazwy, jeśli nie wystąpi błąd to uaktualniany jest wpis na liście.

Zmiana właściwości

Służy do zmiany atrybutów pliku takich jak: nazwa, czas ostatniej modyfikacji, czas ostatniego dostępu, prawa dostępu, właściciel oraz grupa. Operacji jej dokonać tylko w jeden sposób. Mianowicie wywołując menu kontekstowe na widoku listy (RMB lub za pomocą klawisza Menu). Dialog zmiany właściwości pracuje w tzw. bezpiecznym trybie, tzn. chroni użytkownika przed przypadkową zmianą atrybutów, poprzez konieczność potwierdzenia zmiany poprzez zaznaczone w tym celu odpowiednie pole (check box). Wywołany dialog właściwości (domyślnie) dotyczy wszystkich wcześniej zaznaczonych plików i katalogów. Zatem po zaznaczeniu kilku elementów użytkownik w polu "Nazwa" znajdzie wszystkie te elementy (na liście combo). Po tym jak użytkownik wybierze z combo jeden element, to uaktualnione będą wszystkie pozostałe jego atrybuty (czasy, uprawnienia, właściciel, grupa). W przypadku zaznaczenia przez użytkownika wielu elementów w polu Nazwa umieszczony będzie sztuczny element o nazwie "WSZYSTKIE ZAZNACZONE" i każda zmiana atrybuty wpłynie na zaznaczone elementy. W przypadku katalogów możliwa jest rekurencyjna zmiana atrybutów (użytkownik musi zaznaczyć odpowiednie pole). Poza tym dla katalogu lub grupy plików i katalogów, można wybrać kategorie zmian, tj. czy modyfikacje będą dotyczyć wszystkich plików i katalogów, tylko plików lub tylko katalogów. Po wciśnięciu przycisku OK, aplikacja będzie próbowała nanieść zmiany atrybutów na zaznaczone elementy. Jeśli operacja się powiedzie wtedy zostanie zaktualizowany widok listy plików.

Zaznaczanie

Aplikacja udostępnia wiele metod zaznaczania plików i katalogów. Dostępne one są poprzez skróty klawiszowe jak i menu podręczne. W menu znajdują się opcje do zaznaczenia i odznaczenia wszystkich elementów oraz zaznaczenia i odznaczenia plików z tym samym rozszerzeniem co aktualnie wybrany. Do dyspozycji użytkownika są następujące skróty klawiszowe (domyślne ustawienia):

 • Plus powoduje pokazanie dialogu z linijką edycyjną zawierającą dodatkowo zapamiętywaną listę wzorców elementów do zaznaczenia, przy czym można podać kilka rozdzielając je znakiem "potoku" ('|'),
 • Minus podobnie jak powyższy, z tym że służy do odznaczania elementów,
 • Ctrl+Plus/Minus - zaznacza/odznacza wszystkie elementy w bieżącym panelu,
 • Alt+Plus/Minus - zaznacza/odznacza wszystkie elementy w bieżącym panelu z tym samym rozszerzeniem co bieżący,
 • Asterisk (*) - wykonuje inwersje zaznaczenia na wszystkich elementach w bieżącym panelu.
 • Insert - zaznacza pojedynczy element listy i przesuwa kursor na następny.

Należy tu także wspomnieć, iż funkcje zaznaczeń grupowych zależą od ustawienia opcji (w dialogu konfiguracyjnym aplikacji) zaznaczania wszystkich plików i katalogów. Jeśli jest ona wyłączona (domyślnie) to na przykład przy zaznaczaniu wszystkich elementów, zaznaczane są tylko pliki. Zaznaczać elementy można również przy pomocy myszy, co zostało dokładnie omówione jednym następnych rozdziałów. Po wykonaniu operacji zaznaczania uaktualniana zostaje informacja na pasku statusu bieżącego panelu. Widnieje tam ilość zaznaczonych elementów w stosunku do wszystkich oraz całkowita waga zaznaczonych. Proszę zauważyć, że każdy zaznaczony katalog waży 0 bajtów, ale tylko jeśli użytkownik wcześniej nie zważy go za pomocą klawisza spacji.

Ważenie katalogów

Tę operację można wykonać na dwa sposoby. Mianowicie używając w tym celu dialogu zmiany właściwości oraz poprzez wciśnięcie klawisza spacji, gdy belka stoi na katalogu do zważenia. W pierwszym przypadku waga katalogu zostanie pokazana w dialogu właściwości. W drugim przypadku użytkownik zobaczy ile ważny katalog w kolumnie "Rozmiar" na pozycji bieżącej nazwy. Powtórne wciśnięcie tego klawisza przywraca jej poprzednią (kolumny) wartość czyli "<DIR>". Używając pierwszej metody można uzyskać bardziej szczegółowe informacje, ponieważ poza wagą wybranego katalogu, pokazywana jest dodatkowo ilości jego plików i podkatalogów.

Podgląd i edycja plików

Dostępnych jest pięć rodzajów wewnętrznych przeglądarek, tj.: tekstowa, graficzna, binarna, dla wideo oraz dźwięku (mp3, wav, itp.). Podejrzeć plik można za pomocą skrótu klawiszowego (domyślnie) F3. Klawisz Return/Enter (jeśli nie jest to plik uruchamialny) powoduje otwarcie w programie zewnętrznym (za pośrednictwem polecenia xdg-open), a także wciskając odpowiedni przycisk na dolnym pasku, dostępna jest również opcja w menu podręcznym. Używając powyższych metod otwierany jest podgląd pliku w osobnym oknie przeglądarki. Trzeba tu dodać, że jeśli nie zostanie dopasowany widok do otwieranego pliku, wtedy będzie on otwarty w widoku binarnym (wiele kolumn z liczbami heksadecymalnymi + kolumna z ASCII) Drugą ważną rzeczą jest to, że w przypadku plików tekstowych wspierane jest kolorowanie składni. Ta możliwość jest dostępna tylko dla kodu źródłowego plików w językach C/C++ i HTML/XML.

Edytować plik można wciskając (domyślnie) klawisz F4 lub używając do tego celu przycisku na pasku dolnym. Pokazywane jest wtedy takie samo okno podglądu jak po F3, z tym że pracujące w trybie edycji pliku. Aktualnie ta opcja dostępna jest tylko dla plików tekstowych. Również tu jest możliwe kolorowanie składni.

Wyszukiwanie plików

Aby znaleźć plik(i) lub katalog(i) użytkownik powinien użyć kombinacji klawiszy Alt+F7 lub wcisnąć odpowiedni przycisk na dolnej belce. Do tego celu służy dość rozbudowane okno z kilkoma kartami pozwalające dostosować w wielu aspektach reguły wyszukiwania. Szukanie po nazwie odbywa się dla podanego wzorca, można tu podawać znaki specjalne takie jak * (dowolna ilość znaków lub jego brak) lub ? (jeden dowolny znak). Przy czym ich lista jest zapamiętywana w pliku konfiguracyjnym. Opcje do tego znajdują się w pierwszej karcie Można również włączyć/wyłączyć rozróżnianie wielkości znaków we wzorcu. Użytkownik ma możliwość wskazania miejsca skąd należy rozpocząć wyszukiwanie (lista lokalizacji jest zapamiętywana). Powyższe znajduje się na pierwszej karcie o nazwie "Nazwa i lokalizacja". Na kolejnej nazywającej się Zawartość" można podać tekst do znalezienia w pliku. Aktualnie opcje z tej karcie nie są aktywne, ponieważ jeszcze nie została zaimplementowana ich obsługa. Na trzeciej karcie - "Atrybuty" ustawia się takie parametry jak: czas pomiędzy którym plik został utworzony, rozmiar pliku większy/mniejszy/równy z podanym oraz sprawdzanie czy szukany plik ma podanego właściciela i/lub grupę. Ostatnia karta, tj. "Dostosuj" pozwala dostosować kilka innych parametrów wyszukiwania. Mianowicie można tu ustawić filtr na wyszukiwane elementy, tak żeby wybierane były tylko: pliki i katalogi, tylko katalogi, tylko pliki, tylko linki, tylko wiszące linki. Włącza się tu szukanie rekurencyjne a także można ustawić po którym znalezionym elemencie należy zatrzymać operacje (domyślnie wyłączone). Znalezione pasujące elementy wstawiane są na listę zawierającą kolumny z atrybutami plików takie jak na panelu plików plus kolumna z lokalizacją pliku. Wyszukiwanie można przerwać jak i wstrzymać, a listę z pasującymi elementami wyczyścić. Dostępna jest tu także opcja pozwalająca wstawić wszystkie znalezione elementy na widok listy plików w aktywnej karcie aplikacji. Operację tę aktualnie można wykonywać na lokalnym systemie plików oraz będąc wewnątrz archiwum.

Montowanie i odmontowywanie urządzeń do przechowywania danych

Operacje dotyczą urządzeń pamięci masowej, np. partycji dyskowych. Po wywołaniu skrótu klawiszowego (domyślnie Ctrl+D) lub wciśnięciu przycisku z paska narzędziowego pokazywana jest w lewym górnym rogu bieżącego panelu lista zawierająca wszystkie urządzenia możliwe do zamontowania w systemie. Ich nazwy to absolutne ścieżki katalogów do których urządzenia są montowane. Z lewej strony nazwy wyświetlana jest duża kropka, jeśli jest zielona oznacza to, że urządzenie jest zamontowane, jeżeli czerwona to nie zamontowane. Obok każdej ze ścieżek pokazywana jest pojemność oraz wolne miejsce (liczby z przyrostkiem TB/GB/MB/KB/B) powiązane z zamontowanym urządzeniem. Każda pozycja ma swoje podmenu z dwiema opcjami, tj. "Otwórz" i "Odmontuj" lub "Zamontuj". Wybranie opcja "Otwórz" powoduje zmianę katalogu w bieżącym panelu. Wybranie pozostałych wywoła odpowiednio, próbę odmontowania lub zamontowania wybranego katalogu.

Operacje na liście plików

 • Zmiana nazwy - używa skrótów klawiszowych: Shift+F6 i F2, które umożliwiają zmianą nazwy za pomocą okienka edycyjnego pokazywanego na pozycji elementu,
 • Filtrowanie listy - używa skrótów Ctrl+F i umożliwia filtrowanie listy z użyciem podanego wzorca (obsługuje wyrażenia regularne i wildcards),
 • Szybkie wyszukiwanie - używa skrótów Ctrl+S i umożliwia szybkie wyszukanie elementu na liście,
 • Zaznaczanie - - poniżej lista możliwości jak zaznaczać elementy:
  • z użyciem skrótu klawiszowego Insert - zaznacza jeden element i przesuwa belką jeden element w dół,
  • z użyciem myszki - zaznacza grupą elementów, gdzie początek i koniec został wskazany myszką,
  • z użyciem szablonów - umożliwia wprowadzenie wzorca dla pasujących elementów

Menu główne

Można w nim znaleźć następujące opcje:

 • menu Plik:
  • Otwórz katalog - listuje wybrany katalog w bieżącym panelu,
  • Otwórz plik - próbuje otworzyć wewnętrzny podgląd dla wybranego pliku,
  • Otwórz archiwum - otwiera wybrane archiwum w bieżącym panelu.
 • menu Widok:
  • Pokaż/Ukryj pasek narzędziowy - pokazuje lub ukrywa pasek narzędziowy,
  • Pokaż/Ukryj pasek przycisków - pokazuje lub ukrywa pasek przycisków,
  • Pokaż/Ukryj menu główne - pokazuje lub ukrywa menu główne,
  • Pokaż/Ukryj terminal - pokazuje lub ukrywa okno terminala,
  • Pokaż/Ukryj linię poleceń - pokazuje lub ukrywa linię poleceń,
 • menu Ustawienia:
  • Konfiguruj QtCommandera - pokazuje główne okno ustawień,
  • Konfiguruj skróty klawiszowe - pokazuje okno konfiguracji skrótów klawiszowych,
  • Konfiguruj pasek narzędziowy - pokazuje okno konfiguracji paska narzędziowego,
  • Konfiguruj wewnętrzny podgląd - pokazuje okno konfiguracji wewnętrznego podglądu pliku
 • menu Narzędzia:
  • Menadżer połączeńń FTP - pokazuje okno menadżera połączeńń FTP,
  • Szukaj pliku - pokazuje okna zaawansowanego wyszukiwania plików/katalogów,
  • Zakładki - pokazuje listę zakładek, zdefiniowanych przez użytkownika umieszczoną w lewym górnym rogu bieżącego panelu,
  • Napędy - pokazuje listę zamontowanych/odmontowanych napędów umieszczoną w lewym górnym rogu bieżącego panelu,
 • menu Karty:
  • Otwórz nową kartę - otwiera nową kartę (i aktywuje ją), na końcu listy wszystkich otwartych, z otwartym domyślnym katalogiem: /home
  • Zamknij bieżącą kartę - zamyka bieżącą (aktywną) kartę,
  • Powiel bieżącą kartę - powiela bieżącą kartę (nie aktywuje jej), na końcu listy wszystkich otwartych
 • menu Pomoc:
  • Pomoc - pokazuje okno z pomocą,
  • O QtCommander - pokazuje informacje odnośnie tej aplikacji (wersja, autorzy, licencja),
  • O Qt - pokazuje informacje odnośnie bieżącej wersji Qt używanej przez aplikację,

Spis domyślnych skrótów klawiszowych

Rozdział opisuje wszystkie skróty klawiszowe dostępne w oknie głównym aplikacji. Skróty dla okna podglądu omówiono w jednym z następnych rozdziałów. Przegląd podzielono na kilka sekcji, wg przynależności do wykonywania określonych zada?. Należy zauważyć, że podane skróty są domyślnymi, aplikacja udostępnia możliwość ich zmiany (poprzez dialog konfiguracyjny).

Nawigacja na liście plików

 • Up/Down - porusza w górę/dół belką po liście.
 • Home/End - skok na pierwszy/ostatni element listy.
 • PageUp/PageDown - skok na pierwszy/ostatni element na następnej/poprzedniej stronie listy.
 • Left/Right - przesuwa w lewo/prawo zawartość panelu.
 • Backspace - idzie w górę o jeden poziom w strukturze katalogów (dla archiwów na najwyższym poziomie powoduje wyjście z archiwum a dla zdalnych lokacji powoduje rozłącznie).
 • Ctrl+Backspace - powoduje wyjście ze zdalnej lokacji lub archiwum i listuje ostatnio otwarty katalog lokalnego systemu plików.
 • Ctrl+Shift+N - działa tak samo jak Ctrl+Backspace.
 • Ctrl+Home - otwiera katalog domowy użytkownika.
 • Ctrl+/ - otwiera katalog korzenia (/) w lokalnym systemie plików.

Nawigacja po tabach

 • Ctrl+Tab - przełącza tab do przodu.
 • Ctrl+Shift+Tab - przełącza tab do tyłu.
 • Ctrl+T - tworzy nowy tab w bieżącym panelu (i listuje katalog /home).
 • Ctrl+W - zamyka bieżący tab.
 • Ctrl+Alt+D - powiela bieżący tab i kładzie go na koniec listy tabów w bieżącym panelu.
 • Alt+1..n - przełącza do taba z wybranym numerem (1-9) w bieżącym panelu.

Zaznaczanie

 • Insert - zaznacza bieżący element i przesuwa kursor o jedną pozycję w dół.
 • Asterisk - powoduje inwersje zaznaczenia wszystkich elementów na liście.
 • Plus/Minus - zaznacza/odznacza elementy na liście wg podanego wzorca.
 • Ctrl+A - zaznacza wszystkie elementy (włączając katalogi zależne od opcji w pliku konfiguracyjnym).
 • Ctrl+E - zaznacza wszystkie elementy, których rozszerzenia pasują do tego, na którym stoi kursor.
 • Ctrl+Shift+A - odznacza wszystkie elementy (włączając katalogi zależne od opcji w pliku konfiguracyjnym).
 • Ctrl+Shift+E - odznacza wszystkie elementy, których rozszerzenia pasują do tego, na którym stoi kursor.

Działania na plikach/katalogach/archiwach

 • Space - wciśnięty na katalogu powoduje jego zważenie, pokazując na bieżącej pozycji kursora w kolumnie rozmiaru pliku - jego wagę (dla pliku wykonuje tylko zaznaczenie).
 • Enter/Return
  • jeśli podświetlony jest katalog, wtedy próbuje go otworzyć,
  • jeśli podświetlony jest plik, wtedy próbuje otworzyć zewnętrzny podgląd, który jest powiązany z mime tego pliku,
  • jeśli podświetlony plik ma uprawnienia do uruchomienia, wtedy próbuje go uruchomić.
 • F2 - działa tak samo jak Shift+F6 (zmienia nazwę pliku pokazując okienko edycyjne w miejscu elementu).
 • F3
  • jeśli podświetlony jest katalog, wtedy próbuje go otworzyć,
  • jeśli podświetlony jest plik, wtedy próbuje otworzyć wewnętrzny podgląd, który jest powiązany z mime tego pliku,
 • Ctrl+R - odczytuje ponownie katalog w bieżącym panelu.
 • Ctrl+Left/Right - otwiera aktualnie podświetlony katalog odpowiednio w lewym lub prawym panelu.
 • F4 - umożliwia edycję podświetlonego pliku w wewnętrznym edytorze, jeśli to nie możliwe to pokazuje odpowiedni komunikat.
 • Shift+F4 - utworzenie pustego pliku i otwarcie go w nowym oknie, w trybie edycji.
 • F5 - pokazuje dialog, który umożliwia kopiowanie plików lub katalogów.
 • F6 - pokazuje dialog, który umożliwia przenoszenie plików lub katalogów.
 • Shift+F6 - umożliwia zmianę nazwy podświetlonego pliku lub katalogu, pokazując okienko edycyjne na pozycji pliku.
 • F7 - pokazuje dialog, który umożliwia tworzenie nowego katalogu lub struktury katalogów.
 • F8/Delete - pokazuje dialog, który umożliwia usunięcie plików i/lub katalogów (wszystkie zaznaczone lub jeden podświetlony).
 • Ctrl+L - pokazuje dialog, który umożliwia tworzenie symbolicznego twardego linku (umożliwia także tworzenie wielu linków po zaznaczeniu plików/katalogów źródłowych).
 • Ctrl+M - pokazuje dialog, który umożliwia modyfikację celu dowiązania linku symbolicznego.
 • Alt+F5 - pokazuje dialog, który umożliwia tworzenie nowych archiwów.
 • Alt+F6 - pokazuje dialog, który umożliwia przenoszenie wybranych plików i/lub katalogów do nowego archiwum.

Dodatkowe możliwości

 • Ctrl+S - pokazuje dialog (pasek u dołu listy) szybkiego wyszukiwania elementu na liście.
 • Ctrl+F - pokazuje dialog (pasek u dołu listy) do filtrowania elementów na liście.
 • Alt+Down - pokazuje listę odwiedzonych katalogów i archiwów (historię).
 • Shift+Tab/Alt+Up - przenosi kursor do widoku ścieżki bieżącego panelu.
 • Ctrl+N - pokazuje okno menadżera połączeń (aktualnie obsługiwane jest tylko FTP).
 • Ctrl+D - pokazuje okno z listą urządzeń masowych (na podstawie pliku /etc/fstab), ze statusem ich zamontowania.
 • Alt+F7 - pokazuje dialog, który umożliwia znalezienie w lokalnym systemie plików lub wewnątrz otworzonego archiwum pliku/katalogu/linku zgodnie z podanym wzorcem .
 • Ctrl+\ lub Ctrl+B - pokazuje listę ulubionych lokacji (ścieżek w lokalnym systemie plików), innymi słowy zakładek
 • Menu - pokazuje menu podręczne dla wybranych(ego) plików(u).
 • Shift+F2 - Działa tak samo jak "Menu".
 • Ctrl+Q - wyjście z aplikacji.
 • F1 - pokazuje okno pomocy.

Nawigacja za pomocą myszki

Poniżej znajduje się spis opcji, wraz z krótkim omówieniem każdej z nich.

 • pojedyncze kliknięcie lewym klawiszem spowoduje wybranie elementu, nad którym aktualnie znajduje sią kursor myszy (zostanie na nim ustawiona belka),
 • podwójne kliknięcie lewym klawiszem uruchomi program/skrypt lub w zależności od klikniętego elementu, wylistuje katalog, albo otworzy podgląd pliku w zewnętrznym programie,
 • przytrzymanie klawisza Shift i kliknięcie lewym klawiszem na wybrany element, spowoduje zaznaczenie elementów znajdujących sią pomiędzy ostatnio bieżącym (włącznie) i klikniętym (włącznie),
 • pojedyncze kliknięcie prawym klawiszem pokazuje menu kontekstowe z operacjami dla wybranego elementu.

Menu kontekstowe zawiera następujące opcje:

 • Otwórz (otwiera podmenu z opcjami jak niżej)
  • Otwórz - otwiera podgląd pliku w zewnątrznym programie lub listuje katalog w bieżącym panelu,
  • Otwórz z - otwiera podgląd pliku w wybranym programie
 • Podgląd - otwiera podgląd pliku w wewnętrznej przeglądarce lub listuje podświetlony katalog
 • Edycja - edytuje plik we wbudowanym edytorze (opcja dostępna tylko dla plików w lokalnym systemie plików),
 • Utwórz nowy - otwiera podmenu z opcjami jak niżej (opcja dostępna tylko w lokalnym systemie plików i dla zdalnych lokacji)
  • Plik tekstowy - tworzy nowy pusty plik
  • Katalog - tworzy nowy katalog lub ich strukturą
 • Zmień nazwą - umożliwia zmianą nazwy bieżącemu plikowi/katalogowi poprzez linijką edycyjną pokazaną na pozycji nazwy),
 • Usuń - umożliwia usunięcie wybranego pliku/katalogu lub ich zaznaczoną grupą,
 • Kopiuj do - umożliwia skopiowanie wybranego pliku/katalogu lub ich zaznaczoną grupą do wybranej lokalizacji,
 • Przenieś do - umożliwia przeniesienie wybranego pliku/katalogu lub ich zaznaczoną grupą do wybranej lokalizacji,
 • Wypakuj tutaj - umożliwia wypakowanie wybranego archiwum lub ich zaznaczoną grupą do bieżącego katalogu, (opcja dostępna po kliknięciu w archiwum)
 • Dodaj do archiwum - umożliwia dodanie wybranego pliku/katalogu lub ich zaznaczoną grupą do otwartego w panelu obok archiwum, (opcja dostępna tylko w lokalnym systemie plików)
 • Przenieś do archiwum - umożliwia przeniesienie wybranego pliku/katalogu lub ich zaznaczoną grupą do otwartego w panelu obok archiwum, (opcja dostępna tylko w lokalnym systemie plików)
 • Zaznacz/Odznacz (otwiera podmenu z opcjami jak niżej)
  • Zaznacz wszystkie - zaznacza wszystkie pliki (i katalogi - zależne od opcji) na bieżącej liście
  • Odznacz wszystkie - odzaznacza wszystkie pliki (i katalogi - zależne od opcji) na bieżącej liście
  • Zaznacz z tym samym rozszerzeniem - zaznacza wszystkie pliki z tym samym rozszerzeniem jak kliknięty element na bieżącej liście
  • Odznacz z tym samym rozszerzeniem - odzaznacza wszystkie pliki z tym samym rozszerzeniem jak kliknięty element na bieżącej liście
  • Zaznacz używając wzorca - zaznacza wszystkie elementy zgodnie z wprowadzonym wzorcem
  • Odznacz używając wzorca - odzaznacza wszystkie elementy zgodnie z wprowadzonym wzorcem
 • Właściwości - pokazuje okno właściwości wybranego pliku/katalogu lub ich zaznaczonej grupy. Jest tu możliwa edycja wszystkich pokazanych właściwości.
 • Utwórz link(i) - umożliwia utworzenie linku(ów) do wybranego pliku/katalogu lub ich zaznaczonej grupy.
 • (dostępna tylko w lokalnym systemie plików)
 • Edytuj link symboliczny - umożliwia edycją linku dla podświetlonego elementu. (opcja dostępna tylko po klikniąciu w link symboliczny w lokalnym systemie plików)